Thực đơn tiệc hấp dẫn chỉ từ 1.470.000đ

THỰC ĐƠN 01

1.560.000₫

THỰC ĐƠN 01

THỰC ĐƠN 02

1.470.000₫

THỰC ĐƠN 02

THỰC ĐƠN 03

1.510.000₫

THỰC ĐƠN 03

THỰC ĐƠN 04

1.860.000₫

THỰC ĐƠN 04

THỰC ĐƠN 05

1.760.000₫

THỰC ĐƠN 05

THỰC ĐƠN 06

1.860.000₫

THỰC ĐƠN 06

THỰC ĐƠN 07

1.670.000₫

THỰC ĐƠN 07

THỰC ĐƠN 08

1.860.000₫

THỰC ĐƠN 08

THỰC ĐƠN 09

1.870.000₫

THỰC ĐƠN 09

THỰC ĐƠN 10

1.920.000₫

THỰC ĐƠN 10

THỰC ĐƠN 11

1.910.000₫

THỰC ĐƠN 11

THỰC ĐƠN 12

1.710.000₫

THỰC ĐƠN 12

THỰC ĐƠN 13

2.410.000₫

THỰC ĐƠN 13

THỰC ĐƠN 14

2.160.000₫

THỰC ĐƠN 14

THỰC ĐƠN 15

2.450.000₫

THỰC ĐƠN 15

THỰC ĐƠN 16

2.210.000₫

THỰC ĐƠN 16

THỰC ĐƠN 17

2.260.000₫

THỰC ĐƠN 17

THỰC ĐƠN 18

2.260.000₫

THỰC ĐƠN 18

THỰC ĐƠN 19

2.610.000₫

THỰC ĐƠN 19

THỰC ĐƠN 20

2.210.000₫

THỰC ĐƠN 20

THỰC ĐƠN 01

THỰC ĐƠN TIỆC 01 : 1.660.000đ/bàn 10 người giảm 100.000đ còn 1.560.000đ ...

1.560.000₫

THỰC ĐƠN 02

THỰC ĐƠN TIỆC 02 : 1.570.000đ/bàn 10 người giảm 100.000đ còn 1.4700.000đ ...

1.470.000₫

THỰC ĐƠN 03

THỰC ĐƠN TIỆC 03 : 1.510.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (bao gồm 5 món) ...

1.510.000₫

THỰC ĐƠN 04

THỰC ĐƠN 04 : 1.860.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 05 MÓN ) ...

1.860.000₫

THỰC ĐƠN 05

THỰC ĐƠN TIỆC 05 : 1.760.000Đ/BÀN/10NGƯỜI ( BAO GỒM 05 MÓN ) ...

1.760.000₫

THỰC ĐƠN 06

THỰC ĐƠN TIỆC 06 : 1.860.000Đ/BÀN/10NGƯỜI ( BAO GỒM 05 MÓN ) ...

1.860.000₫

THỰC ĐƠN 07

THỰC ĐƠN TIỆC 07 : 1.670.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

1.670.000₫

THỰC ĐƠN 08

THỰC ĐƠN TIỆC 08 : 1.860.000Đ/BÀN/10NGƯỜI ( BAO GỒM 05 MÓN ) ...

1.860.000₫

THỰC ĐƠN 09

THỰC ĐƠN 09 : 1.870.000Đ/BÀN/10NGƯỜI ( BAO GỒM 5 MÓN ) ...

1.870.000₫

THỰC ĐƠN 10

THỰC ĐƠN TIỆC 10 : 1.920.000Đ/10NGƯỜI BAO GỒM 5 MÓN) ...

1.920.000₫

THỰC ĐƠN 11

THỰC ĐƠN TIỆC 11 : 1.910.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

1.910.000₫

THỰC ĐƠN 12

THỰC ĐƠN TIỆC 12 : 1.710.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

1.710.000₫

THỰC ĐƠN 13

THỰC ĐƠN TIỆC 13 : 2.410.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

2.410.000₫

THỰC ĐƠN 14

THỰC ĐƠN TIỆC 14 : 2.160.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

2.160.000₫

THỰC ĐƠN 15

THỰC ĐƠN TIỆC 15 : 2.450.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

2.450.000₫

THỰC ĐƠN 16

THỰC ĐƠN TIỆC 16 : 2.210.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

2.210.000₫

THỰC ĐƠN 17

THỰC ĐƠN TIỆC 17 : 2.260.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

2.260.000₫

THỰC ĐƠN 18

THỰC ĐƠN TIỆC 18 : 2.260.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

2.260.000₫

THỰC ĐƠN 19

THỰC ĐƠN TIỆC 19: 2.610.000Đ/BÀN/10NGƯỜI (BAO GỒM 5 MÓN) ...

2.610.000₫

THỰC ĐƠN 20

THỰC ĐƠN TIỆC 20 : 2.210.000Đ / BÀN / 10NGƯỜI 1. GỎI BỒN BỒN TÔM THỊT 2....

2.210.000₫

028 3960 3636